top of page

Acerca de

Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ  (KVKK MEVZUAT)
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından Kanun’da belirtilen temel ilkelere uygun olarak kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir:

Şirketimiz tarafından e-ticaret sitemiz, mağaza veya bayilerimiz aracılığı ile ürün ve hizmetlerimize yönelik alışverişlerinizde kişisel verilerinizin işlenmesi:
Kimlik Bilgileriniz (isim, soy isim bilgisi, TCKN Bilgisi)
İletişim Bilgisi (e-posta, telefon numarası, adres bilgisi)
Finansal Bilgi (kredi kartı veya banka kartı bilgileri)
Müşteri İşlem Bilgisi (satın alınan ürün bilgisi, sipariş tamamlanma bilgisi, iade/değişik bilgisi, önceki siparişler bilgisi, fatura ve ödeme bilgileri, kurulum bilgisi, garanti bilgisi, yetkili servis hizmeti bilgisi, alışveriş yapılan bayi bilgisi)
Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin satışının gerçekleştirilmesi,
Ürün ve hizmetlerimizin satış sonrası teslim, kurulum, bakım veya onarım gibi hizmetlerinin sunumu,
Satın alınan ürünlerimizin garanti işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
Satın alınan ürün ve hizmetlere ilişkin yetkili servis hizmetinin sunumu.
Kişisel verileriniz Şirketimiz ürün veya hizmetlerine ilişkin gerçekleştirmiş olduğunuz alışveriş kapsamında satış sözleşmesi uyarınca gerekli yükümlülüklerin (ürün teslimi, kurulum, vb.) yerine getirilmesi ile
Ürünlerimizin satış sonrası kurum, garanti, bakım veya onarım gibi hizmetlerinin sunulması kapsamında kişisel verilerin işlenmesi ise hukuki yükümlülüklerimiz (ör. 6502 sayılı Tüketici Kanunu) kapsamında olmasına binaen kişisel verileriniz hukuki yükümlülük şartı kapsamında işlenmektedir.

Müşteri ilişkileri yönetimi ile dijital asistan ve çağrı merkezi hizmetlerimiz kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi:
Kimlik Bilgileriniz (isim, soy isim bilgisi)
İletişim Bilgisi (e-posta, telefon numarası, adres bilgisi)
Müşteri İşlem Bilgisi (satın alınan ürün bilgisi, sipariş tamamlanma bilgisi, iade/değişik bilgisi, önceki siparişler bilgisi, kurulum bilgisi, garanti bilgisi, yetkili servis hizmeti bilgisi, alışveriş yapılan bayi bilgisi, müşteri talep ve şikâyetleri bilgisi)
İnternet sitemizden erişim sağlanan CapCanlı veya anlık mesajlaşma uygulamaları vasıtası ile müşterilerimizin talep ve şikayetlerinin alınması ile değerlendirilmesi
Müşterilerimizin talep veya şikâyetlerinin alınması ve yerine getirilmesi ile müşteri ilişkileri yönetimi,
Müşteri talep ve şikâyetlerinin şirket içi raporlamalarının gerçekleştirilmesi ile iş süreçlerinin iyileştirilmesi
İş ortaklarımızın müşterilerimize yönelik sunduğu kampanya veya fırsatlardan faydalanılması halinde kimlik doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
Kanun’un 5 inci maddesi uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaatinin varlığı halinde ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile kişisel veriler işlenebilecektir. Bu doğrultuda müşteri memnuniyetinin sağlanması devamlılığın sağlanması, müşteri kaybının önlenmesi ve yeni müşteri kazanımının - önemine binaen Şirketimizin meşru menfaati doğrultusunda kişisel veriler işlenmektedir.


Ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi
Kimlik Bilgileriniz (isim, soy isim bilgisi)
İletişim Bilgisi(e-posta, telefon numarası, adres bilgisi)
Müşteri İşlem Bilgisi (satın alınan ürün bilgisi, sipariş tamamlanma bilgisi, iade/değişik bilgisi, önceki siparişler bilgisi, kurulum bilgisi, garanti bilgisi, yetkili servis hizmeti bilgisi, alışveriş yapılan bayi bilgisi, müşteri talep ve şikâyetleri bilgisi)
Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.
Resmi kurum veya kuruşlara bilgi verilmesi, talep edilen bilgi ve belgelerin sunulması
Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi
Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
Satış doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi
Bayi ve mağazalarımızın güvenliğinin sağlanması ile mağazalar giriş çıkış trafiğinin ölçülmesi
Kanun’un 5 inci maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülme şartı (ör.  faturada hangi verilerin olması gerektiği Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenmiştir),
Kanun’un 5 inci maddesinde belirtilen hukuki yükümlülük (ör. Kanun uyarınca veri sorumlularının veri güvenliğini sağlama yükümlülükleri bulunmaktadır),
Kanun 5 inci maddesinde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (ör. Herhangi bir hukuki uyuşmazlığa konu olması halinde delil niteliğine haiz olması durumu),
Kanun’un 5 inci maddesi uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaatinin varlığı halinde ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile kişisel veriler işlenebilecektir. Bu doğrultuda Şirketimizin ticari faaliyetleri kapsamında kişisel verilerin işlenmesi ilgili kapsamda değerlendirilmektedir.


KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILMASI
Kişisel verileriniz Kanun’un kişisel verilerin aktarımına ilişkin maddesinde belirtilen şartlara uygun şekilde, aşağıdaki kişilere belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarılabilecektir.

Ürün ve hizmetlerimizin satış ve satış sonrası teslim, kurulum, bakım veya onarım - hizmetlerimizden faydalanmanız amacıyla bayilerimiz ve yetkili servislerimiz;
Bilgi teknolojileri kapsamında yazılım, bakım, güvenlik ve kişisel verileri barındırma - konularında hizmet alınan tedarikçilerimiz;
Çağrı merkezi hizmeti almış olduğumuz tedarikçimiz;
Kargo ve lojistik hizmeti kapsamında ürün teslimatını gerçekleştirebilmemiz amacıyla hizmet alınan tedarikçilerimiz;
Gerekmesi halinde hukuki destek aldığımız iş ortaklarımıza, İş geliştirme ve projelerin yürütülmesi amacıyla hizmet alınan iş ortağı danışmanlık şirketleri;
Müşteri şikayetlerinin çözümü; müşteri memnuniyetinin sağlanması kapsamında ziyaretlerin organize edilmesi.
İş ortaklarımızın müşterilerimize yönelik sunduğu kampanya veya fırsatlardan faydalanılması halinde kimlik doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla iş ortaklarımız,
Müşteri memnuniyetinin sağlanması kapsamında düzenlenen müşteri ziyaretlerinde.
Hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ile kanunen yetkili özel kurumlar.


AÇIK RIZANIZIN VARLIĞI HALİNDE KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ VE PAYLAŞIMI
Kanun kapsamında bazı amaçlar dâhilinde kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgilinin açık rızasının alınmış olması gerekmektedir. Kanun’daki kişisel veri işleme şartları doğrultusunda hareket eden Şirketimiz aşağıda yer alan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verilerinizi ancak onay vermiş olmanız halinde,
Ürün ve hizmetlerimizin sizlerin beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; analiz, segmentasyon veya hedefleme çalışmalarının yürütülmesi; size özel ürün veya hizmet tekliflerinin, yeni ürün duyurularının, kampanyaların, promosyonların sunumu ile diğer pazarlama aktivitelerinin yürütülmesi; anket ve müşteri memnuniyet ölçümü çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda sizlerle elektronik yollarla iletişime geçilmesi amaçları ile işlenebilecek ve amaçlar doğrultusunda hizmet aldığımız üçüncü kişi tedarikçilerimizle paylaşılabilecektir.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sizlere sunulan ürün ve hizmetlerimizden faydalanmanız kapsamında elektronik ortamda internet sitelerimiz, çağrı merkezimiz,  e-posta, Capcanlı veya anlık mesajlaşma uygulamaları; fiziksel ortamda yetkili servislerimiz, bayilerimiz, kurumsal mağazalarımız tarafından Kanun’un 5. maddesinde belirtilen bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel veri işlemenin gerekmesi, hukuki yükümlülükler doğrultusunda kişisel veri işlemenin gerekli olması ile veri sorumlusunun meşru menfaatinin varlığı halinde kişisel veri işlemenin zorunlu olması veri işleme şartları doğrultusunda toplanmaktadır.


MÜŞTERİ HAKLARI
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 

Soru ve Önerileriniz bizler için değerlidir...

Aşağıdaki form ile iletişime geçebilirsiniz.

Paylaşımınız için teşekkür ederiz!
bottom of page